• Ενίσχυση Ερευνητικής Αριστείας [2012-2013]
   Τίτλος Έργου: “Understanding and Managing the Process of Initiating Negotiations; the Role of Power, Personality and Stereotypes”.
   [ Φορέας χρηματοδότησης ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ]
   [ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Νικολόπουλος | Μεταδιδακτορικός Ερευνητής: Ηλίας Καπουτσής ]

 

   • ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι [2012-2015]
    Τίτλος Έργου: “The impact of the organizational context on human capital development and motivation”.
    [Φορέας χρηματοδότησης – Υπουργείο Ανάπτυξης | ΓΓΕΤ | Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Παπαδάκης ]
    [ Μεταδιδακτορικός Ερευνητής: Η. Καπουτσής ]

  

   • NRF Research Grant [2012-2013]
    Διεθνής ερευνητικός συνεργάτης στο με τίτλος “Strategic Planning Practices in the UAE Public Sector”, Grant Number 'RSA-1108-00788.
    [ Φορέας χρηματοδότησης: United Arab Emirates University | Επιστημονικός Υπεύθυνος S. Elbanna ]
    [ Διεθνής ερευνητικός συνεργάτης: Η. Καπουτσής]

 

  • ΠΕΝΕΔ03 [2006-2009]
   Τίτλος Έργου: «Πολιτικοί στόχοι και αποτελεσματικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων».
   [ Φορέας χρηματοδότησης – Υπουργείο Ανάπτυξης | ΓΓΕΤ ] 
   [ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Νικολόπουλος ]

 

  • ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II [2005-2008]
   Τίτλος Έργου: “Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία και στρατηγικές υλοποίησης στην Ελλάδα».

   Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Πυθαγόρας ΙΙ», το Εργαστήριο Βιομηχανικών Σχέσεων και Διαπραγματεύσεων ανέλαβε την ολοκλήρωση ενός έργου με τίτλο: «Οι επιδράσεις από την εφαρμογή της 5ης Οδηγίας της Ε.Ε. και στρατηγικές προσαρμογής της Ελλάδας». Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η εξέταση των πιθανών επιδράσεων από την εφαρμογή της 5ης Οδηγίας της Ε.Ε. στην Ελλάδα (από την πλευρά των βιομηχανικών σχέσεων, καθώς και από οικονομικής και νομικής απόψεως) και η εξεύρεση λύσεων για την ομαλή προσαρμογή της Ελλάδας και των κοινωνικών εταίρων σε αυτή. Η εξέταση θα γίνει τόσο μέσω εκπόνησης εργασιών-μελετών, όσο και μέσω ενός συνεδρίου, στο οποίο θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.

   [ Φορέας χρηματοδότησης – Υπουργείο Ανάπτυξης | ΓΓΕΤ ]
   [ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Νικολόπουλος ]

 

 • ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι
  Τίτλος Έργου: «Πηγές αναποτελεσματικότητας στα χρηματοοικονομικά τμήματα».

  Το έργο ‘Ηράκλειτος’, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), και του Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αφορά την παροχή υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της πρωτογενούς έρευνας. Στα πλαίσια της χρηματοδότησης των έργων ¨ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ¨ από το ΕΠΕΑΕΚ, το ουσιαστικό υποχρεωτικό παραδοτέο είναι η διδακτορική διατριβή. Σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία έναρξης του φυσικού αντικειμένου, δεν μπορεί ο Υ.Δ. να τυγχάνει άλλης υποτροφίας και αν αυτό συμβαίνει θα πρέπει αυτή να επιστραφεί. Επίσης οποιεσδήποτε αποδοχές του υποψήφιου διδάκτορα δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα πλήρους απασχόλησης σε άλλη εργασιακή ενασχόληση καθώς η πρόσκληση απαιτεί πλήρη απασχόληση για την εκπόνηση της Δ.Δ. Η απασχόληση δηλ. του Υ.Δ, για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, όπως ήδη έχει αναφερθεί, πρέπει να είναι πλήρης. Κάθε τρίμηνο απαιτείται η σύνταξη εκθέσεων προόδου του έργου, όπου εκεί αναφέρονται λεπτομερώς, όλες οι δράσεις του Υ.Δ, αναφορικά με την πορεία του υποέργου. Στην συνέχεια υποβάλλονται στον Ιδρυματικό υπεύθυνο από τον Επιστημονικό υπεύθυνο του υποέργου. Τα υποχρεωτικά παραδοτέα για την πορεία υλοποίησης των εν λόγω έργων είναι η Δ.Δ. και οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις οι οποίες ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του εκάστοτε τμήματος Η διάρκεια του έργου ανέρχεται στα 3 έτη. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος ο Υ.Δ, θα πρέπει να παραδώσει το έργο καθώς τις δημοσιεύσεις. Επίσης μπορεί να χορηγηθεί παράταση ενός έτους, αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι και ζητηθεί από την τριμελή επιτροπή του Υ.Δ. Μέσω του έργου ‘Ηράκλειτος’, έχει προβλεφθεί ένα μηνιαίο ποσό για τον Υ.Δ. Επίσης παρέχονται σε αυτόν βιβλία καθώς και τεχνολογικός εξοπλισμός. Τόσο τα βιβλία, όσο και ο τεχνολογικός εξοπλισμός ανήκουν στην κυριότητα του Πανεπιστημίου και ο Υ.Δ, δικαιούται να κάνει χρήση τους. Επίσης προβλέπεται συμμετοχή του Υ.Δ, σε συνέδρια που διεξάγονται αναφορικά με το αντικείμενό του.

  [ Φορέας χρηματοδότησης – Υπουργείο Ανάπτυξης | ΓΓΕΤ ]
  [ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Νικολόπουλος ]
Κύλιση στην Αρχή