Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του εργαστηρίου εστιάζονται κυρίως στους εξής τομείς:

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Η Διαχείριση των Συγκρούσεων και οι Διαπραγματεύσεις εξετάζονται σε δύο επίπεδα:

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις και δημιουργία μοντέλων διαχείρισης συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων. Εδώ εξετάζονται ζητήματα όπως:
  • Η συμπεριφορά των υπό σύγκρουση ή διαπραγμάτευση μερών.
  • Οι προσδιοριστικοί παράγοντες για την επιλογή μιας συγκεκριμένης στρατηγικής επίλυσης συγκρούσεων ή διαπραγματεύσεων.
 • Πρακτική εφαρμογή των παραπάνω στην επίλυση συλλογικών διαφορών στον Ελληνικό χώρο, τόσο στα πλαίσια της διαδικασίας Μεσολάβησης και Διαιτησίας, όσο και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η έρευνα στον τομέα των επιδράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των εργασιακών σχέσεων περιλαμβάνει δύο βασικούς τομείς:

   • Την επιρροή των πολιτικών της Ε.Ε., μέσω Κανονισμών και Οδηγιών, στη διάρθρωση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών σχέσεων
   • Την επιρροή του Ελληνικού μοντέλου Βιομηχανικών Σχέσεων από τις πολιτικές της Ε.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στα θέματα ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων και στην Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρία.

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η έρευνα στον τομέα των Βιομηχανικών Σχέσεων εστιάζει κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

   • Εξελικτικές τάσεις του Ελληνικού Μοντέλου Βιομηχανικών Σχέσεων
   • Μελέτη των σχέσεων των Κοινωνικών Εταίρων
   • Μεσολάβηση και Διαιτησία Συλλογικών Διαφορών
Κύλιση στην Αρχή