Στόχος του Εργαστηρίου είναι η μελέτη των Βιομηχανικών Σχέσεων, της Διαχείρισης Συγκρούσεων και των Διαπραγματεύσεων, κυρίως σε επιχειρησιακό επίπεδο. Επιπλέον, στοχεύει στη δημιουργία κουλτούρας χειρισμών τέτοιων θεμάτων. Η έρευνα επικεντρώνεται στους εξής άξονες:

    • Βιομηχανικές Σχέσεις
    • Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις
    • Η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανωτέρω θέματα
    • Εργατικό Δίκαιο
    • Οικονομική της εργασίας

 

Για την επόμενη τριετία, το CIRN σκοπεύει να εντείνει τις προσπάθειες της προκειμένου να αποτελέσει ένα επιστημονικό κέντρο αναφοράς για την ανάπτυξη των γνώσεων πάνω στη διαχείριση συγκρούσεων, τις διαπραγματεύσεις και τις βιομηχανικές σχέσεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε διεθνές επίπεδο. Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 4 δράσεις και συγκεκριμένα: (α) την εξαγωγή νέας γνώσης και διάχυσής της μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια, (β) την συμμετοχή σε καινοτόμα ερευνητικά έργα με συνεργασίες πανεπιστημίων του εξωτερικού, (γ) τη δημιουργία ενός διεθνούς προγράμματος κατάρτισης πάνω στις διαπραγματεύσεις αξιοποιώντας την καινοτομική μέθοδο διδασκαλίας «μόνος εναντίον όλων», και (δ) τη σύνδεση με επιχειρήσεις και οργανισμούς προκειμένου να προβληθεί ο κοινωνικός ρόλος των διαπραγματεύσεων και να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

 

Το Εργαστήριο Βιομηχανικών Σχέσεων και Διαπραγματεύσεων λειτουργεί στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Διευθυντής του CIRN είναι ο Καθηγητής Κος Α. Νικολόπουλος.

 

Κύλιση στην Αρχή