Η ΟΜΑΔΑ

H ομάδα του Εργαστηρίου αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης, με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, πραγματοποίηση εκπαιδευτικών κι επαγγελματικών σεμιναρίων κά. Πιο συγκεκριμενα, η ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από τον καθηγητή κ. Ανδρέα Νικολόπουλο, τον μεταδιδακτορικό ερευνητή και πανεπιστημιακό υπότροφο κ. Ηλία Καπουτσή καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες- ερευνητές κ. Ιωάννη Μπλάτσο και κ.Χρήστο Τσαγκλή...

  

Περισσοτερα...

ΕΡΕΥΝΑ

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του εργαστηρίου περιλαμβάνουν θέματα διαχείρισης συγκρούσεων, διαπραγματεύσεων, βιομηχανικών σχέσεων, οργανωσιακής πολιτικής και δικαιοσύνης και συμπεριφορών επιρροής στον εργασιακό χώρο. Ακολουθεί περιγραφή των βασικών ερευνητικών έργων που έχουν πραγματοποιηθεί από τα μέλη του εργαστηρίου τα τελευταία χρόνια...

 
 

Περισσότερα...

ΣΤΟΧΟΙ

Tο Εργαστήριο Βιομηχανικών Σχέσεων και Διαπραγματεύσεων σκοπεύει να εντείνει τις προσπάθειές του προκειμένου να αποτελέσει ένα επιστημονικό κέντρο αναφοράς για την ανάπτυξη των γνώσεων πάνω στη διαχείριση συγκρούσεων, τις διαπραγματεύσεις και τις βιομηχανικές σχέσεις μέσω συνεχούς έρευνας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε διεθνές επίπεδο. Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 4 δράσεις...    

 

 

Περισσοτερα...

Κύλιση στην Αρχή